Samočinná spřáhla

 

 

Rozpracovaná stránka

Už asi rok slibuji, že napíšu něco o spřáhlech a věřte, že jsem to chtěl napsat opravdu krásně. Ale než to pořád odkládat, radši jsem prostě začal a zveřejnil rozpracovaný materiál, snad ho postupně dotáhnu k lepší podobě...

Nejprve několik definic:

Je dobře znát význam používaných termínů, aby bylo jasné, o čem se bavíme. Znění některých definic vychází z textů publikovaných v knize Průvodce po železnici (Nadas 1975), ale texty byly opraveny a doplněny.

spřáhlo

je v podélné ose vozidla a slouží ke spojování kolejových vozidel. Přenáší tahové síly. U našich drah je běžným spřáhlem šroubovka.

spřáhlo ústřední (též centrální)

vznikne splynutím spřáhla se středovým nárazníkem. Dle obsluhy jsou ústřední spřáhla ruční, která vyžadují, aby zaměstnanec prováděl jejich spojování a rozpojování ručně (např. bosenské spřáhlo, tramvajové spřáhlo pražského typu apod.) a ústřední spřáhla samočinná (též automatická), která se spojují při jistém silovém dotyku samočinně (příklady viz níže).

spřáhlo samočinné netuhé

hlavy spojených spřáhel se nemohou vzájemně natáčet, ale mohou se vzájemně posunovat ve svislém směru. Zakotvení spřáhla na vozidle proto musí dovolit natáčení spřáhla kolem svislé osy. Tato spřáhla nedovolují samočinně spojovat vzduchová potrubí a elektrická vedení. Příkladem jsou světově nejvíce rozšířená spřáhla - ruské spřáhlo a klasické provedení amerického spřáhla.

spřáhlo samočinné tuhé

vzájemný pohyb hlav spojených spřáhel není možný v žádném směru, a proto zakotvení spřáhla ,na vozidle musí dovolovat natáčení celého spřáhla jak kolem osy svislé, tak i vodorovné. Spřáhlo tohoto typu dovoluje samočinné spojení vzduchového potrubí i elektrického vedení. Příkladem jsou různá spřáhla používaná u jednotek osobní dopravy (Compact, Scharfenberg, +GF+ a další), ale i novější varianty amerického spřáhla, jakož i spřáhlo navržené UIC.

Pomocná rozlišení:

spřáhla lehká a těžká

Většina automatických spřáhel, se kterými se můžeme setkat u nás a na evropské síti vůbec, je použita na vozidlech osobní dopravy. Mají zjednodušit manipulaci se soupravami a tak se obvykle jedná o spřáhla tuhá, u nichž je využita možnost propojovat i vzduchová a elektrická vedení. Většina těchto spřáhel ale není schopna přenášet velké podélné síly, jaké se vyskytují v nákladní dopravě. Proto je řadím mezi spřáhla lehká. Těmito spřáhly se prozatím dále nezabývám.

Naopak těžká spřáhla jsou navržena právě pro přenášení sil vyskytujících se v dlouhých nákladních vlacích. Velmi často jsou provedena jako netuhá, ale i v případech kdy jsou tato spřáhla řešena jako tuhá, se obvykle nevyužívá možnosti automatického spojování vzduchových a elektrických vedení. Zacházení s nákladními vozy je přece jen hrubší a složité spřáhlo by zbytečně prodražovalo údržbu. Na tato spřáhla se hodlám v dalším zaměřit podrobněji.

spřáhlo americké a spřáhlo ruské

Dvě světově nejvíce rozšířená spřáhla bývají prezentována pod různými jmény. Jsou to četné obchodní názvy, které mají platnost jen pro výrobky určité firmy, nebo jen pro určitou generaci spřáhel, nebo jsou to názvy vázané na určitou zeměpisnou oblast. U nás se tato spřáhla objevují málo a většinou jde jen o spřáhla jedné skupiny, takže ani nebyla nutnost nějak pojmenovávat rozdíly mezi nimi. Pro zjednodušení dalšího textu jsem se rozhodl tato dvě základní těžká spřáhla rozlišovat jednoduchým způsobem na spřáhlo americké a spřáhlo ruské.

Spřáhlo americké

Stanice Bošice leží uprostřed polí. Z pohledu obyvatele rovin Polabí je to rovina náhorní. Tratě se odtud rozbíhají (rozbíhaly) do čtyř směrů. Všechny směry jsou poměrně náročné, kromě dráhy do Zásmuk sestupují ostatní koleje z polí kolem Bošic do údolí potoků a říček. Ale i trať do Zásmuk zpočátku mírně klesá...

V Bošicích jsem vždy obdivoval nádražní budovu a to přestože mám rád klasické železniční stavby a tohle není typická nádražní architektura. Je to spíše taková "vila ze 30. let" a má pro mne své kouzlo.

Staniční budova


Ukázka amerického spřáhla použitého na voze určeném pro čínské dráhy. ŽZO Cerhenice 1998.

Spřáhlo ruské


Pohled na stanici Bošice od jižního zhlaví, fotografováno 27.4.1994. Kolej vlevo vede do Kouřimi, vpravo do Zásmuk a kolej vpravo za stromem vedla dříve do Svojšic, nyní jen na podstatně kratší vlečku. Ve stanici stojí 810.631 a MUV.

 

Spřáhlo UIC


Na tomhle bošickém skladišti je nejhezčí jeho slohová jednota se staniční budovou. Fotografováno 27.4.1994.


Jižní zhlaví stanice Bošice stále upomíná na doby dvou odboček. Doprava do Kouřimě, rovně do Zásmuk, doleva kdysi do Svojšic, dnes už jen na vlečku - 23.6.2001.

nahoru
Vozidla ČSD
Pao
Třebovice
Hrabovka
Podbrezová
O pražcích a tak
Zarážedlo
Samočinná spřáhla
Kontejnery
RoadRailer
Shay
Americké dráhy
Lokomotivy USA
Vozy USA
Superliner
Bez dráhy

 

 

Home ] Vozidla ČSD ] Pao ] Třebovice ] Hrabovka ] Podbrezová ] O pražcích a tak ] Zarážedlo ] [ Samočinná spřáhla ] Kontejnery ] RoadRailer ] Shay ] Americké dráhy ] Lokomotivy USA ] Vozy USA ] Superliner ] Bez dráhy ]

 
Send mail with questions, orders or comments to our address - Komentáře, objednávky, otázky a jiné zprávy posílejte na některou z našich adres.